Ľubica Krénová

Ľubica Krénová je absolventkou žurnalistiky s televíznou špecializáciou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v odbore slovanské literatúry – divadelná veda. Je autorkou viacerých odborných štúdií o významných osobnostiach v dejinách slovenského divadla a niekoľkých odborných knižných publikácií. V aktuálnej kriticko-publicistickej tvorbe sa venuje predovšetkým trom tematickým okruhom – reflexia tendencií súčasného divadla, slovenské a české divadlo v historickom kontexte a v súčasnosti a premeny hereckej tvorby.

Recenzie