O projekte Monitoring divadiel na Slovensku

Projekt Monitoring divadiel na Slovensku vznikol v roku 2007 z intenzívnej potreby doplniť a reštartovať kritickú reflexiu tvorby slovenských divadiel.

Jeho realizátormi sú Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC (predsedníčka výboru Zuzana Uličianska), Divadelný ústav Bratislava (riaditeľka Vladislava Fekete) a Vysoká škola múzických umení (dekan Divadelnej fakulty Juraj Letenay). Zástupcovia uvedených inštitúcií sa stretli na ustanovujúcej schôdzi riaditeľov slovenských divadiel v Divadelnom ústave Bratislava dňa 29. 11. 2006, kde bol prezentovaný i návrh vytvorenia siete kritikov – projekt IS.theatre.sk - Monitoring divadiel na Slovensku (tak sa projekt vo svojich počiatkoch, do roku 2009 volal).

Vznik projektu reagoval na nepriaznivú situáciu v médiách a zároveň nadviazal na systém interných hodnotení divadiel, ktoré vypracovávali teatrológovia a teatrologičky zamestnané v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (dnes Divadelný ústav Bratislava). Po roku 1990 zostali interné hodnotenia jednou zo základných činností aj v mierne modifikovanej inštitúcii, ktorá prijala názov Národné divadelné centrum. V období po roku 1998, keď Divadelný ústav prenechal reflexiu na odbornú, prípadne dennú tlač, sa mnoho z divadelnej produkcie nereflektovalo, na čo poukazovali aj samotní tvorcovia. 

Cieľom projektu Monitoring divadiel na Slovensku je monitorovanie čo najširšieho spektra inscenácií v štátnych, nezávislých i samosprávnych divadlách. V mnohých prípadoch (jednorazové zoskupenia, národnostné divadlá, inscenácie pre deti) sú recenzie v Monitoringu jedinou relevantnou reflexiou. Projekt si kladie za úlohu komplexne mapovať produkcie z celého Slovenska, vrátane divadiel v Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi či Komárne, ktoré dostanú priestor v médiách len zriedka alebo vôbec. 

Recenzie prechádzajú jazykovou a odbornou redakciou. Tým sa predĺžil čas medzi premiérou inscenácie a uverejnením recenzie na webe. Hodnotenia však nemajú slúžiť len ako aktuálna informácia pre divákov či spätná väzba pre tvorcov, ale aj ako budúci archívny dokument. Každá z recenzií je uložená do zbierok Divadelného ústavu a stáva sa tak dokumentom pre všetkých výskumníkov a výskumníčky divadelného diania na Slovensku.

Partneri projektu